นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
2. นายสำเริง มนูญผล 23,127,500 2.26
3. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 10,000,000 0.98
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,151,276 0.80
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,045,800 0.69
6. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 5,800,000 0.57