นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี :

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


  ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2563

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (2 เมษายน 2562) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : corporategovernance@ggcplc.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2561

VDO

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับเต็ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2561

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มลงทะเบียน และ รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7330 หรือ 02-558-7306 หรือ อีเมล corporategovernance@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7304 หรือ 02-558-7393 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


  ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2562

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561


วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (5 เมษายน 2561) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : corporategovernance@ggcplc.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2560

VDO

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับเต็ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือรายงานความยั่งยืน ปี 2560 แบบรูปเล่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7330 หรือ 02-558-7306 หรือ อีเมล corporategovernance@ggcplc.com โทรศัพท์ 02-558-7304 หรือ 02-558-7393 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


  ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2561

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561