นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 FY2561 Q1/2562 Q2/2562
รายได้จากการขาย 19,472 4,631 4,236 3,704  16,225 2,816 3,290
EBITDA 1,138 211 137 289 923 141 88
กำไรสุทธิ 521 64 -1,853 185 -1,161 22 -22
กำไรต่อหุ้น 0.56 0.06 -1.81 0.18 -1.13 0.02 -0.02


งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 FY2561 Q1/2562 Q2/2562
สินทรัพย์รวม 14,535 14,489 12,842 12,793 13,084 12,799 12,667
หนี้สินรวม 3,462 3,352 3,762 3,528 3,376 3,069 2,959
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,073 11,137 9,080 9,265 9,708 9,730 9,708


อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 FY2561 Q1/2562 Q2/2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 6.95 7.54 3.97 4.40 4.40 5.20 4.9
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) 5.84% 4.56% 3.25% 7.80% 5.70 5.10 2.7
อัตราส่วน กำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) 2.68% 1.38% -43.74% 5.00% -7.20 0.80 -0.7
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) 4.66% 3.86% -10.90% -9.90% -10.50 -10.90 3.4
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ร้อยละ) 5.48% 4.64% -14.82% -13.46% -11.20 -11.50 6.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.31 0.30 0.41 0.38 0.30 0.30 0.3