นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 ปี 2563 Q1/2564
รายได้จากการขาย 16,225 2,816 3,290 3,108 13,055 5,227 3,931 3,849 18,203 4,968
EBITDA 923 141 88 44 499 345 -120 243 1,228 250
กำไรสุทธิ -1,161 22 -22 -97 94 239 -344 99 560 94
กำไรต่อหุ้น -1.13 0.02 -0.02 -0.09 0.09 0.23 -0.34 0.10 0.55 0.09


งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 ปี 2563 Q1/2564
สินทรัพย์รวม 13,084 12,799 12,667 12,468 12,931 13,149 12,496 12,621 13,239 13,255
หนี้สินรวม 3,376 3,069 2,959 3,011 3,283 3,467 3,158 3,183 3,246 3,168
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,708 9,730 9,708 9,457 9,648 9,682 9,338 9,438 9,993 10,087


อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 ปี 2563 Q1/2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 4.40 5.20 4.9 4.6 3.6 4.0 3.9 3.7 3.2 3.4
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) 5.70 5.10 2.7 1.4 3.8 6.6 -3.0 6.3 6.7 5.0
อัตราส่วน กำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) -7.20 0.80 -0.7 -3.1 0.7 4.5 -8.7 2.6 3.1 1.9
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) -10.50 -10.90 3.4 1.2 2.3 4.1 1.7 3.2 4.9 3.5
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ร้อยละ) -11.20 -11.50 6.7 3.7 1.0 3.2 -0.1 2.0 5.7 4.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.30 0.30 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3