นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563
รายได้จากการขาย 4,631 4,236 3,704 16,225 2,816 3,290 3,108 13,055 5,227
EBITDA 211 137 289 923 141 88 44 499 345
กำไรสุทธิ 64 -1,853 185 -1,161 22 -22 -97 94 239
กำไรต่อหุ้น 0.06 -1.81 0.18 -1.13 0.02 -0.02 -0.09 0.09 0.23


งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563
สินทรัพย์รวม 14,489 12,842 12,793 13,084 12,799 12,667 12,468 12,931 13,149
หนี้สินรวม 3,352 3,762 3,528 3,376 3,069 2,959 3,011 3,283 3,467
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,137 9,080 9,265 9,708 9,730 9,708 9,457 9,648 9,682


อัตราส่วนทางการเงิน Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 ปี 2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 ปี 2562 Q1/2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 7.54 3.97 4.40 4.40 5.20 4.9 4.6 3.6 4.0
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) 4.56% 3.25% 7.80% 5.70 5.10 2.7 1.4 3.8 6.6
อัตราส่วน กำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย(ร้อยละ) 1.38% -43.74% 5.00% -7.20 0.80 -0.7 -3.1 0.7 4.5
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้อยละ) 3.86% -10.90% -9.90% -10.50 -10.90 3.4 1.2 2.3 4.1
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ร้อยละ) 4.64% -14.82% -13.46% -11.20 -11.50 6.7 3.7 1.0 3.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.30 0.41 0.38 0.30 0.30 0.3 0.3 0.3 0.4