นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


  2559 2558 2557
รายงานประจำปี
2561
2560
แบบฟอร์ม 56-1
2561
2560
 
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.