นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


2564 2563 2562
รายงานประจำปี
2563
2562
แบบฟอร์ม 56-1
2562
 
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
งบการเงิน
Q1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.