นักลงทุนสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย


วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
11/09/62 24/09/62 09/10/62 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62 - 30/06/62 ปันผลจากกำไรสะสม
05/04/61 26/02/61 25/04/61 เงินปันผล 0.20 บาท 01/06/60 - 31/12/60 ปันผลจากกำไรสะสม
09/08/60 23/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/60 - 30/06/60 ปันผลจากกำไรสะสม