นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.289
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,450,000 1.021
3. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 9,400,000 0.918
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,462,700 0.827
5. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 7,273,600 0.711
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,040,203 0.688
7. นายภมร พลเทพ 5,200,000 0.508