นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561
รายได้จากการขาย 19,472 4,631 4,236 3,704
EBITDA 1,138 211 137 289
กำไรสุทธิ 521 64 67 185
กำไรต่อหุ้น 0.56 0.06 -1.81 0.18


งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561
สินทรัพย์รวม 14,535 14,489 12,842 12,793
หนี้สินรวม 3,462 3,352 3,762 3,528
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,073 11,137 9,080 9,265


อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.95 7.54 3.97 4.4
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 5.84 4.56 3.25 7.80
อัตราส่วน กำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 2.68 1.38 -43.74 5.00
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.66 3.86 -10.90 -9.90
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.48 4.64 -14.82 -13.46
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.3 0.41 0.38